diumenge, 9 d’octubre de 2016

L’alimentació serà el nou paradigma de l’agricultura

escrit per Ricard Estrada i Arimon
Des de fa temps s’ha obert un debat sobre el concepte “territori rural” (poca població per quilòmetre quadrat) sobre el seu valor agroforestal-paisatgístic (seu de la biodiversitat), on els serveis ecosistèmics prenen tot el seu sentit i construeixen la veritable infraestructura de la nostra vida.
Montsen del Pallars. Foto: Olga Cuevas  (CC BY-NC-ND 2.0)
Reflexionar i debatre sobre aquest concepte és més oportú que mai en el context de canvis sociològics, demogràfics i geopolítics del món global i encara més en el context singular del “procés” en el qual està immers el nostre país.
L’aportació d’aquest article ve el cas després de rellegir el text que en el seu dia va escriure l’amic Alexandre Checchi i Lang, economista amb una llarga trajectòria professional vinculada al servei públic tant des de la Generalitat com més tard a la Comissió Europea, treballant en l’àmbit del Desenvolupament Rural i de la Política Regional.
El seu treball reflexiu i ben documentat (25 pàgines), publicat l’any 1999 es titula: Agricultura i territori a Catalunya. El desenvolupament rural en l’horitzó post 2000. Faig una transcripció de les conclusions del document que anomena “Els valors de la societat i dels consumidors”, diu així:
Preguntes que ja ens hauríem d’haver fet
1 - El territori, l’activitat agrària, la demanda alimentària i la indústria agroalimentària formen part d’un mateix sistema de reflexió avui a Catalunya? Penso que potser no tant. És cert que l’activitat agrària i la indústria es troben en un territori que poden definir en general com a territori rural. És cert que de manera habitual estem acostumats a pensar en termes de ruralisme en una part molt àmplia del país. Però les decisions econòmiques encara es prenen majoritàriament des de punts de vista sectorials, així doncs des d’una òptica sobretot econòmica. Això sembla lògic. Però, al mateix temps, el territori rural ha d’anar evolucionant en la seva forma de ser utilitzat. Abans, les zones subcomarcals tenien la seva pròpia “consistència”, és a dir, que a cada poble o zona hi havia un conjunt d’activitats i de serveis que podien definir una “petita” economia territorial. A mesura que el nivell de població ha disminuït o s’ha concentrat en la capital de la comarca, la “consistència” ha disminuït. L’activitat agrària ha perdut el seu rol tradicional i altres activitats han pres el seu paper. Però no suficientment i una part de la població ha canviat de residència per buscar un nivell de vida i unes condicions de treball millors.
2 - Hem tocat fons?; el nombre de pobles amb menys de 1.000 habitants anirà augmentant?, o, al contrari, la població s’estabilitzarà disminuint o, al contrari, es mantindrà?; però on?; els pagesos s’aniran concentrant, llevat d’algunes excepcions, a les zones de plana de reg?
Són preguntes legítimes i que s’han de plantejar amb el màxim d’informació possible i cal, en aquest sentit, continuar i completar els estudis existents.
Entre els estudis de prospectiva disponibles hi ha un que permet en tot cas plantejar el tema següent. Hi haurà decisions importants a prendre sobre els usos alternatius del sòl, sobre les noves demandes de lleure i naturalesa i sobre el consum d’aliments de qualitat. Alhora que cal esperar que els sectors econòmics s’adaptin a noves condicions de competència, caldria que la societat catalana assumís una sèrie de coses que el mercat, és a dir, les lleis econòmiques, no li resoldran.
3 - És important que el territori de les comarques rurals estigui habitat?
4 - S’ha de promoure la conservació de la natura per a l’ús dels ciutadans urbans?
5 - Qui ha d’assumir la preservació dels nostre paisatge tradicional? L’Administració? Els mateixos habitants del món rural?
6 - Quant s’ha de pagar per això i de quina manera?
L’estudi Catalunya a l’horitzó 2010 explica que continuarà la tendència a l’harmonització dels estils de vida catalans i europeus. Els valors principals que segons aquest estudi caracteritzaran els catalans en un futur pròxim són la qualitat de vida, la salut, la natura i el temps lliure. També indica que un dels canvis d’actitud en el futur serà la valoració que es farà de l’agreujament dels problemes vinculats a la deterioració del medi ambient (l’altre serà una més gran sensibilitat sobre el problema de l’atur).
Productes alimentaris més naturals i més sans, un territori obert a les activitats del lleure i de la natura, unes zones de residència més harmòniques on la pressió demogràfica urbana pugui a poc a poc resituar-se, vet aquí uns objectius que plantegen els reptes corresponents. Aquests reptes no pertanyen únicament a l’Administració. Aquests reptes només és poden assolir si tota la societat en el seu conjunt els assumeix. Però, en tot cas, una profunda reflexió sobre les actuacions econòmiques públiques i privades sobre les diferents parts del nostre territori es fa necessària atès que les tendències  a la concentració econòmica són tan fortes encara que hi ha risc de no assolir els nous objectius que el canvi de segles sembla presentar”-.
El Pla de distribució en zones del territori català: Regional Planning. N. Ma. Rubió i Tudurí. 1932
Consideració final
Fer esforços per aconseguir un bon ordenament dels usos del territori és cabdal per a atorgar seguretats jurídiques, econòmiques i de desenvolupament socials. Les metodologies per aconseguir un bon planejament són avui més assequibles que en el passat. No podem oblidar el treball que va encarregar el primer govern provisional de la Generalitat el 1931 als germans Rubió i Tudurí amb la voluntat de tenir un document de base per estructurar Catalunya, i llavors es va aplicar els principis de zoning; per això, si es fa un repàs a la caràtula del plànol de Regional Planning, s’observa la geografia de Catalunya pintada amb els colors de cada zona (agrícola, pastures, parcs i boscos reservats, rius pintorescos reservats, bona per a sanatoris, industrial, habitació i comerç, mines, gran tràfec, balneari, arqueologia i protecció arqueològica).
No seria menor repensar els usos del territori considerant les necessitats i el llenguatge d’avui, però cal que tinguem present l’entorn macroeconòmic en què estem immersos i potser és hora de tenir un mapa amb una caràtula clara amb una zonificació que consideri les diferents prioritats com: serveis ecosistèmics, infraestructures verdes, agroterritori metropolità, silvicultura sostenible...

Imprimir article

diumenge, 18 de setembre de 2016

Les cooperatives agràries de Catalunya

escrit per Carles Folch


Celler Cooperatiu de Gandesa - Foto: Europeana EU (CC BY-SA 2.0)
Fa uns mesos en Ricard Estrada escrivia en aquest mateix blog sobre la permanent reestructuració de les cooperatives agràries i comentava el Pla Marc del Cooperativisme Agrari que el Govern va aprovar el mes de maig passat.
A Catalunya, segons les dades obtingudes del Registre General de Cooperatives, del Departament d’Empresa i Coneixement  (juliol 2016), en el sector agrari, hi ha 413 cooperatives inscrites, amb un total de 56.293 socis cooperativistes.
Les dades de les cooperatives, per tipus, són:
Agràries: 316 amb 47.142 socis
Consumidors i usuaris: 1 amb 1.759 socis
Cooperatives de segon grau: 15 amb 205 socis
Marítimes: 2 amb 10 socis
Mixtes: 6 amb 6.891 socis
Serveis: 2 amb 17  socis
Treball associat: 71 amb 269 associats


(nota: tots els gràfics següents són interactius. Clicant al damunt de la imatge es poden consultar les dades)
Veure el gràfic en format gran
Veure el gràfic en format gran
Tal com mostren els gràfics del nombre de cooperatives i del nombre de socis, les cooperatives agràries són de llarg les més nombroses.


A l’Estat espanyol hi ha inscrites 38.430, segons dades de la Subdirección General de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas (març 2016). Per tant, a Catalunya hi ha el 10,7% de les cooperatives del sector agrari de tot l’estat. D'altra banda, segons dades del Registro de Sociedades Cooperativas de Madrid, hi ha 7 cooperatives agroalimentàries d'àmbit estatal amb seu social a Catalunya, 5 a la província de Lleida i dos a la província de Tarragona.


Localització de les cooperatives del sector agrari
Si observem la distribució comarcal la majoria de les cooepatives del sector agrari, veurem que es concentren a les comarques de  ponent (Segrià, Nogera, Pla d’Urgell, Garrigues). Cal assenyalar que a la Cerdanya i a la Vall d’Aran no n’hi ha cap.
Veure e gràfic en format gran
Pel que fa al nombre de socis de les cooperatives agràries, s’ha de destacar que a la comarca del Baix Camp és on hi ha més socis cooperativistes.
Veure el gràfic en format gran
El mapa del ràtio comarcal de socis per cooperativa mostra que les comarques on les cooperatives, de mitjana, tenen més socis són l’Alt Urgell, el Baix Camp, les Garrigues i el Montsià.
Veure el gràfic en format gran


Hi ha dues cooperatives que tenen més de 4.000 socis. Les dues estan situades a Tarragona i són: Cooperativa Agrícola de Cambrils, SCCL, i la Cambra Arrossera del Montsià i Secció de Crèdit, SCCL.


Activitat econòmica de les cooperatives del sector agrari
El Registre general de cooperatives utilitza la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE) per definir l’activitat principal de les cooperatives. Hi ha una llista de 30 activitats principals. N’hi ha 10 que  inclouen 359 cooperatives (87% del total inscrites) amb 52.169 socis (92% del total de nombre de socis). El gràfic següent mostra aquestes dades i la seva distribució:
Veure el gràfic en format gran
La data de creació de les cooperatives agràries
Un fet curiós es veure que la data de constitució de totes les cooperatives és posterior a 1940. Això s’explica pel que va passar després de la Guerra Civil i que la Montserrat Soronellas explica a l’article “Les cooperatives agraries del franquisme. Desmantellament institucional i resorgiment del sentiment cooperatiu, 1939-1964”:
“Un cop acabada la Guerra Civil (1936-1939), el 2 de gener del 1942 es va aprovar la llei de Cooperació i el 1943 el reglament que regulava el funcionament dels antics sindicats agraris. La nova reglamentació va suposar el desmantellament del to dinàmic i plural que el cooperativisme català havia anat adquirint i consolidant en els seus anys de trajectòria i, sobretot, va significar la "castració de les cooperatives com a agents econòmics" (Mayayo, 1995: 185) en qualificar-les com a “organitzacions sense ànim de lucre”.
D'aleshores ençà, els sindicats agrícoles van ser rebatejats com a cooperatives
que havien d'adherir-se a les UTECO, la "Unión Territorial de Cooperativas del
Campo", d'àmbit provincial i que, en el cas de la província de Tarragona, estava ubicada a Reus i era coneguda amb el nom de Unión de Cooperativas del Campo. Al capdavant de les UTECO hi havia un delegat provincial de Sindicats que donava el vistiplau, entre d'altres coses a la composició de les juntes rectores que prèviament havien estat elegides per les assemblees respectives”.


En el Registre hi ha una cooperativa agrària que té data d’inscripció anterior a 1944, i és la Cambra Arrossera del Montsià i Secció de Crèdit, SCCL, del 8 de febrer de 1927.
La dècada dels 90 va significar una important creació de cooperatives agràries, igualant el període de després de la Guerra Civil.
Veure el gràfic en format gran
El gràfic següent mostra els nombre d’inscripcions de cooperatives des de l’any 1927:
Fets remarcables
A la vista de les dades obtingudes del Registre general de cooperatives de Catalunya, es pot destacar:

  • En el sector agrari les cooperatives es concentren a les comarques de Lleida i Tarragona. Hi ha poques cooperatives a les comarques de Girona.
  • Les activitats de suport a l’agricultura és l’àmbit d’actuació CCAE amb més cooperatives i socis.
  • Les activitats de conreu de fruits oleaginosos i el conreu d’altres arbres i arbustos fruiters i fruita seca tenen un elevat nombre de socis en relació a les poques cooperatives d’aquests àmbits.

Imprimir article

dimarts, 6 de setembre de 2016

Alarma a Catalunya

escrit per Jesús Domingo

Sequera immòbil - Foto Oriol Lladó - (CC BY-NC-ND 2.0)

Els seus recursos hídrics entraran en sequera si no plou aquesta tardor

Segons l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), els recursos hídrics de les conques internes de Catalunya entraran en alerta per sequera si no plou prou aquesta tardor, ja que els embassaments es troben al 59% de la seva capacitat, dins de la normalitat en aquesta època encara que en la franja més baixa.

Fonts de l'ACA han informat que el sistema Ter-Llobregat, el principal, que subministra aigua a més de 5 milions d'habitants, està en el seu conjunt al 62% de les reserves, de manera que no es tem pel subministrament, almenys durant aquest mes.

A més, no es preveu que baixi del 60% en les pròximes dues setmanes, ja que ha començat a baixar la demanda de subministrament als municipis turístics de Girona i els recursos per al reg, tot i que, amb el final de les vacances, ha augmentat la necessitat d'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona.

Les reserves poden seguir baixant encara un parell de setmanes fins que s'acabi del tot la campanya de reg, ja que recordem que el consum d’aigua per a reg esta disminuint en els conreus de fruiters i en extensius, concretament en el del blat de moro, i aquest menor consum afecta especialment les comarques gironines de l’Alt i el Baix Empordà i la Selva, i també en algunes de l’interior de Barcelona.

Així, l'ACA, que preveu aprovar a principis de l'any que ve un nou pla de sequera que està ara en fase d'informació pública i al·legacions, en què utilitzarà més aigua del Llobregat, dels embassaments que estan al 71% de reserves, que no pas del Ter, que es troba al 59,1%.

"Les reserves poden seguir baixant encara un parell de setmanes fins que s'acabi del tot la campanya de reg i encara no hauríem entrat en alerta al sistema Ter-Llobregat", ha precisat una portaveu de l'ACA.

Els tècnics de l'ACA consideren que si segueix la tendència de 2005, és lògic que a la tardor plogui i que es recuperin els nivells, però adverteixen que si les precipitacions no arriben, entraríem en prealerta a finals de mes i en alerta -quan les reserves baixen del 50%- a finals d'any.

Per aquest motiu, l'ACA ha començat a aplicar les mesures preventives, començant per la reducció de 4 a 2 hectòmetres cúbics de les extraccions d'aigua per al reg al riu Muga i de 7 hectòmetres cúbics a 3 al Ter.

A més, ja que la conca del Llobregat està millor, aquesta equilibrarà el descens de recursos del Ter per fer arribar l'aigua a Barcelona.

L'ACA també ha incrementat fins al 30% la producció de la dessalinitzadora del Llobregat, quan el seu funcionament normal és del 10%, el mínim per mantenir humides les seves membranes.

La portaveu de l'ACA ha reconegut que la manca de pluges provoca que alguns municipis petits que no estan connectats a les xarxes i que depenen dels seus aqüífers estan aplicant mesures d'estalvi i contenció o fins i tot recorren a camions cisterna.

Per això, l'ACA obrirà a l'octubre una nova línia d'ajuts per a aquests municipis que necessiten el transport d'aigua amb camions cisterna.

L'última sequera de subministrament d'aigua que va patir Catalunya es va produir en 2007-2008, quan es van aplicar mesures de restricció fins que van arribar les pluges.

Imprimir article