El consens sobre l’aigua, ara en temps de descompte...

Escrit per Ramon Lluís Lletjós Castells

Després de molts mesos de sequera i quan les pluges de l’abril, el maig i el juny d’aquest 2023 han alleugerit una mica la capacitat dels embassaments tant els de la conca de l’Ebre com a les conques internes, el Govern va reunir la “taula de l’aigua”. Una iniciativa important i valuosa considerant que l’aigua és un recurs estructural per a la vida i el desenvolupament humà i la viabilitat dels ecosistemes naturals.

Arbres de regadiu - Canal d'Urgell - Foto Ramon Oromí

Fa molt temps que escoltem comentaris i propostes per mitigar el consum d’aigua, per tal de poder mantenir un subministrament o fins i tot tancant aquest per garantir les prioritats bàsiques. De manera inaudita, els canals d’Urgell i el Segarra-Garrigues, entre altres, han estat tancats per a l’ús agrícola aquest any.

És doncs en aquest context que l’Associació Catalana de Comunitat de Regants (ACATCOR) ha elaborat una sèrie de propostes estructurals per afrontar, amb garanties, futurs episodis de sequera. Amb el subtítol “Vers un ús racional de tots els recursos hídrics a Catalunya”.

La mirada i la sinceritat de les propostes d’aquesta associació són interessants i responsables, i tot i que albiren millores en la gestió del recurs, també aposten per canvis estructurals que caldrà considerar pressupostàriament i jurídicament, perquè els models de concessió vigents avui segurament que hauran de ser revisats considerant els canvis climàtics que, previsiblement, seran cada anyada més freqüents vers els proveïments en els reservoris d’aigua.

Per tal de tenir una informació completa, cal llegir aquest document: Propostes d’ACATCOR per afrontar amb garanties, futurs episodis de sequera  

Les propostes es concentren en dos blocs:

Propostes d’actuació a curt termini

1.- Adoptar mesures compensatòries, bàsicament de caràcter econòmic, per al sector agrari.

2.- Assabentar tota la ciutadania que la producció alimentària pròpia de Catalunya és solament del 45% (aprox.) i que, per tant, els espais agraris tan de secà com de regadiu són estructures bàsiques per a la producció d’aliments.

3.- Accentuar la restricció en la generació d’energia raonable en superfícies de regadiu.

Propostes preventives a mitjà i llarg termini

1.- Legislar sobre les mesures d’excepcionalitat, incloent-hi prioritats i restriccions.

2.- Establir plans de contingència a escala de conca i també de l’àmbit de cada Comunitat de Regants.

3.- Fomentar el màxim d’estalvi de consum d’aigua, mitjançant tecnologia o fins i tot canviant el preu de les tarifes.

4.- Assessorar els regants i fomentar una agricultura adequada a la demanda i a l’ús de l’aigua.

5.. Ordenar el territori, preservant al màxim els sòls de regadiu enfront de qualsevol altre ús. (Catalunya disposa d’una superfície agrícola per habitant molt inferior a les mitjanes estatal, europea i mundial). 

6.- Millorar al màxim la informació meteorològica, la hidrològica, les reserves, els usos i els consums

7.- Accelerar noves infraestructures de regeneració i dessalinització d’aigua.

8.- Accelerar la tecnificació dels regadius, prioritzant l’eficiència i la digitalització de les instal·lacions a nivell de zona i de parcel·la.

Totes aquestes propostes es concreten en:

1.- Prioritzar sempre l’interès general i limitant usos i dotacions segons les disponibilitats del recurs. Aquest criteri afecta tots els usos. El regadiu, l’agricultura en general, els destins ambientals (ecològics), abastiment urbà, les indústries, les centrals hidroelèctriques i la resta d’activitats econòmiques (turístiques, oci...).

2.- Aconseguir que en els sistemes de regadius de Catalunya es puguin utilitzar instruments d’adaptació i resiliència per a poder superar, previsiblement, els successius episodis de sequera. 


Veurem com s’afronta tot plegat en la taula de l’Aigua i després en el Govern i després en el Parlament. Queda molta feina per fer...


Comentaris