Cal fer un nou pas per posar en valor els “Béns vius”?

Suggerit a Carles Folch

Un grup de 22 membres de l’Acadèmia d’Agricultura de França ha obert un debat sobre la conveniència d’incorporar en el Codi civil del seu país el concepte “Béns vius”, amb l’objectiu de posar en valor el concepte d’interès general que tenen les activitats, especialment de l’agricultura i la ramaderia, i també de l’agroalimentació en general.

Tàrrega i la Plana d'Urgell des de Verdú (foto Ramon Oromí)

Aquesta proposta esdevé com a resultes de la situació d’emergència climàtica existent, cada vegada més acceptada i en procés d’iniciatives de reconduccions pal·liatives, amb mesures que tendeixen a minorar (no resoldre) els efectes de l’escalfament global. Per tant, tota proposta que camini en la direcció de millorar la gestió dels ecosistemes naturals, avui impactats per una gestió deficient que ens porten al daltabaix ambiental existent, sembla que ha de tenir acceptació. Aquesta iniciativa implica sobretot donar rigor conceptual i traslladar al camp jurídic la protecció i la necessitat de  confrontar les terres agrícoles i forestals a les terres urbanes i també, implícitament, els recursos naturals que fan possible l’existència dels ecosistemes, l’ús de l’aigua o el sòl de qualitat, així com la topografia i l’orientació. Aquesta és una qüestió necessària avui, especialment si considerem que l’abastiment alimentari propi de Catalunya és solament de 45%. Un percentatge molt inferior a la mitjana de la Unió Europea, que és d’un 55%. 

Darrerament, l’Estat espanyol ja ha incorporat els animals de companyia en el concepte de “béns vius” en la legislació: Llei 17/2021, de 15 de desembre, de modificació del Codi civil; la Llei hipotecària i la Llei d'enjudiciament civil, sobre el règim jurídic dels animals (BOE del 16 de desembre de 2021). Però potser seria bo iniciar un nou debat ampliant el concepte “béns vius” a la vegetació agrícola i també a la forestal. 

Ben segur que aquesta nova aportació al marc jurídic ajudaria a reforçar l’equilibri territorial i potenciaria el prim sector agrari (agrícola i forestal), el qual efectua una feina que contribueix de manera imprescindible i necessària al manteniment de l’equilibri ambiental. El concepte “Béns vius” no és un tema menor -al meu entendre-, perquè permet donar seguretat jurídica entre altres qüestions a la producció dels aliments i reforça el compromís social vers la biodiversitat, avui molt malmesa. Altrament, el manteniment del sòl agrari –hàbitat de la biodiversitat cultivada i la biodiversitat ecosistèmica- està sotmès a la pressió de la urbanitat. 


Comentaris