El desenvolupament rural (II)

Els cinc pilars del desenvolupament rural

Escrit per Ramon Lluís Lletjós i Castells           Biòleg/Enginyer Tècnic Agrícola

El desenvolupament rural és, com deia en l’article anterior, Desenvolupament rural (I), un concepte transversal. Avui, però, cal escriure sobre el desenvolupament com un concepte que utilitzem habitualment sempre que ens referim al desenvolupament urbà, al de les infraestructures o la indústria digital, entre molts altres. Aquí, de tota manera, allò que vull és expressar l’interès que té la infraestructura rural, ja que és la que vetlla per la producció d’aliments i la preservació dels ecosistemes naturals i, com no potser d’altra manera, sobre la qualitat de vida de les persones que hi treballen i gestionen el medi.

Cada una de les activitats agràries i les no agràries que consoliden l’objectiu de solidesa econòmica i social de la població que viu en un territori rural són del màxim interès, és a dir, ella és la que cuida el territori de baixa densitat de població i que es dedica el treball de la producció alimentària i la gestió dels ecosistemes naturals, que concreto en cinc apartats:

Pilar Agrícola

Incidir en els planejaments urbanístics municipals, afavorint el desenvolupament de les activitats agràries de forma sostenible i compatible amb el territori, estudiant les infraestructures necessàries i ajustant els condicionants urbanístics de cada municipi per raó de les seves necessitats i realitats particulars. En aquest punt, cal destacar la necessitat d’adaptar els POUM a la Llei d’Espais Agraris, per tal de preservar els millors espais agraris i facilitar, al mateix temps, l’accés dels joves a la terra, tot possibilitant que la gent habiti allà on hi ha l’activitat.


Regular, mitjançant ordenances municipals, l’establiment de gravàmens sobre l’IBI de les construccions agrícoles i també ramaderes, per tal que se situïn en la banda baixa del rang permès actualment per Llei (0,3-0,9%).

Vetllar per una correcta mobilitat en la xarxa de camins i carreteres rurals, començant per un manteniment adequat i preveient-hi les actuacions en situacions excepcionals.

Pilar Ramader

Promoure normes de planejament urbanístic que facilitin la continuïtat de les explotacions ramaderes existents, i que en prevegin els canvis d’orientació o les ampliacions, si cal.

Facilitar, en les diferents normes urbanístiques municipals, la implantació dels escorxadors de baixa capacitat i obradors de transformació de la producció ramadera, per tal de donar valor afegit a aquesta producció. En aquesta línia, caldria tornar a reactivar escorxadors municipals/ supramunicipals, amb l’objectiu de donar un servei de proximitat als ramaders del territori i també contribuir a mitigar els efectes del canvi climàtic derivats del transport.

Promoure, mitjançant les ordenances municipals, la implantació de la ramaderia extensiva en les masses boscoses i pastures del municipi per, entre altres qüestions, fer prevenció d’incendis forestals i, al mateix temps, fomentar mesures de respecte al medi ambient.

Promoure, des dels ajuntaments, amb la col·laboració del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i altres entitats vinculades amb el desenvolupament rural del territori, la informació i/o formació del sector agrari, vers els aspectes normatius cada vegada més complexos i que moltes vegades en condicionen el compliment pel seu desconeixement: reconversió a la producció ecològica, prevenció de crisis sanitàries en l’àmbit ramader, decret de dejeccions ramaderes...

Pilar Forestal

Fomentar la gestió forestal, creant les Associacions de Propietaris Forestals en els territoris on no n’hi hagi, i en els que existeixin promocionar-les i fer-ne un seguiment.

Establir vincles formals entre les Associacions de Defensa Forestal (ADF), les Associacions de Propietaris Forestals i els Ajuntaments, per tal de ser més efectius en la defensa i la prevenció del territori davant l’amenaça dels incendis forestals.

Facilitar, tant com sigui possible, els tràmits administratius de competència municipal relacionats amb permisos, llicències... per dur a terme activitats relacionades amb el món forestal.

Fomentar des dels municipis que els propietaris forestals regulin el cadastre per tal de facilitar  tots els tràmits amb les administracions competents. Disposar d’un llistat de propietaris forestals constantment actualitzat.

Promoure els Plans de Gestió Forestal amb tot un conjunt de mesures adreçades a fer bones pràctiques forestals en els seus municipis.

Exemplaritzar i extrapolar, tant com sigui possible, el model de la Mancomunitat de Municipis Berguedans de la Biomassa, amb l’objectiu de fomentar la implantació de calderes de biomassa en col·laboració amb municipis veïns, amb el doble objectiu d’aprofitar la massa forestal del municipi i reduir les despeses derivades de l’energia fòssil.

Pilar de les Energies Renovables

Promoure la sobirania energètica verda del territori, pública i privada, per tal que tots els municipis, i cadascun d’ells en particular, tinguin cura del seu medi ambient com a valor prioritari que cal preservar.

Promoure l’estalvi privat, mitjançant la reducció o supressió de taxes en les ordenances fiscals i l’establiment de subvencions per a la contractació d’energia verda privada o per obres sostenibles domèstiques.

Les obres municipals prioritzaran l’estalvi i la reducció d’emissions en els edificis, mitjançant panells solars, calderes de biomassa, aïllaments, cotxes elèctrics, punts de recàrrega, etc. A través de les normatives urbanístiques municipals, es facilitarà la implantació de panells solars en teulades, façanes i/o terres.

Implantar sistemes que garanteixin la recollida selectiva de més del 60% amb contenidors amb targeta, illes tancades o porta a porta. Els Ajuntaments licitaran el subministrament elèctric públic a companyies 100% verdes.

Facilitar la instal·lació de camps solars públics/privats al municipi, amb l’objectiu de tenir un territori amb balanç verd positiu.

Pilar Activitats Complementàries

Vetllar per la bona relació entre les activitats agràries i les de la ciutadania en l’espai rural, i fer-les compatibles: caça, bolets, activitats esportives i culturals, lleure...

Promoure i fomentar en els menjadors escolars, centres de dia i actes municipals, el consum de productes de proximitat i fer-los valdre.

Els municipis amb fires i/o esdeveniments agropecuaris, promocionar-los per donar visibilitat del món agroforestal a la ciutadania en general. Cal veure si es poden agrupar esdeveniments per tal de potenciar-los creant sinergies entre ells.

Promoure iniciatives de caràcter municipal, per tal d’explicar a la ciutadania no rural  la importància de l’existència de pagesos, ramaders i forestals en el territori, donant a conèixer la funció que tenen tots ells en la preservació del paisatge, l’entorn i la creació de riquesa al territori.

Facilitar en les normatives municipals la implantació de les activitats d’agroturisme prioritzant aquestes sobre el turisme rural o altres formes de turisme en el sòl no urbanitzable (SNU), sense que això vulgui dir descuidar altres formes de turisme.

Imatge: Espiant l'Urgell. La Plana des de Bellmunt d'Urgell | La Noguera (foto: Ramon Oromí)

Comentaris