El desenvolupament rural (I)

Ha de ser el “Pal de Paller” de la política municipal? 

Escrit per Ramon Lluís Lletjós i Castells    Biòleg/Enginyer Tècnic Agrícola

Tot i que encara queda un temps, uns 18 mesos, per a les properes eleccions municipals i per a la constitució dels Consells Comarcals i les Diputacions com a organismes supramunicipals que donen suport a tots els municipis, particularment als més petits i amb menys recursos, però també als més metropolitans, potser ara és un bon moment per apuntar algunes idees.


Moltes vegades, en el disseny de les polítiques municipals es té més en compte allò que es veu més ràpidament i que es pensa que té un reflex més directe en la ciutadania, que no pas allò que potser no li afecta tant immediatament, però que amb el temps pot condicionar el futur del municipi.

El fet real és que any darrere any estem assistint a un degoteig constant de gent que marxa dels nostres municipis, sobretot dels municipis més rurals, per manca d’oportunitats i per poder viure en unes condicions més dignes que les que s’ofereixen en l’àmbit urbà. Aquest fet és particularment greu en els joves que pensen més a guanyar-se un sou i gaudir de caps de setmana, que no estar vivint en el territori on les oportunitats que se li ofereixen són poques o cap en molts dels casos.  

A més de les polítiques generals que es puguin dissenyar per tal d’aconseguir l’arrelament de la població al territori, en aquest cas de l’àmbit rural, els municipis hi tenen molt a dir i fer, sigui aplicant en el seu municipi aquestes polítiques de caràcter general i transversal, sigui mitjançant actuacions pròpies encaminades, totes elles, a aconseguir un ressorgiment de la població en els diferents nuclis i municipis, fent que la gent que hi viu se senti implicada i que a més obri les portes a incorporar més població al municipi.

Aquesta reflexió pretén aconseguir evitar el despoblament, facilitant, al mateix temps, el ressorgiment de molts nuclis de població que, ara com ara, es troben abandonats o semiabandonats.

Parlem en aquest cas del concepte DESENVOLUPAMENT RURAL.

Què és el Desenvolupament Rural?

El desenvolupament rural és un concepte ampli i transversal i que, per tant, abraça diferents vessants vinculades amb les activitats que es porten a terme en el medi rural i natural.

El desenvolupament rural es fonamenta en 5 pilars que són els que, en el seu conjunt, ens han de possibilitar l’arrelament de la població al territori, evitant el despoblament i facilitant, al mateix temps, el ressorgiment de molts nuclis de població abandonats o semiabandonats.

El desenvolupament rural és, en definitiva, vida per als municipis, més enllà de les activitats que li són pròpies amb caràcter habitual. Cada municipi ha de conèixer la seva pròpia radiografia agrícola, ramadera i/o forestal, i sobre la base d’això aplicar algunes o totes de les idees que s’expressen en cadascun dels pilars que tot seguit es descriuen.

Els 5 pilars que integren el desenvolupament rural són:

    • Agrícola
    • Ramader
    • Forestal
    • Energies Renovables
    • Activitats Complementàries

En propers articles explicaré cada un d’aquests pilars i també les propostes/reflexions que considero del màxim interès després d’haver desenvolupat professionalment durant molts anys activitat de gestió pública vers el desenvolupament de l’agricultura en sentit ampli, és a dir, per valorar la renda de la pagesia i aconseguir una bona gestió dels recursos que ens proporciones la sobirania alimentària de Catalunya.


Comentaris