Els ajuts directes de la PAC: una anàlisi per edat i sexe

Escrit per Carles Folch i Castell

El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) va publicar a principis d’aquest any, l’informe Ayudas directas i desarrollo rural 2019. Anàlisis de la edad y el sexo de los perceptores a nivel nacional y por comunidades autónomas”.

En el mateix es mostren les dades de com es van distribuir, per trams d’edat i sexe, les ajudes de la Política Agrària Comuna (PAC), tant dels ajuts directes com dels ajuts de desenvolupament rural, l’any 2019.

Els ajuts directes són finançats al 100% per Europa i es cobren segons uns drets assignats fa anys pel que es produïa a les terres declarades. I els de desenvolupament rural, finançats per Europa en una part, per unes actuacions de producció i inversió que fan els pagesos a les seves explotacions.

D’ajuts directes, n’hi ha de dues menes: els dissociats i els associats a activitats agrícoles i ramaderes. Els dissociats es reben segons uns drets assignats i a la declaració d’una superfície de conreu. A tot l’estat es declaren cada any 23,1 milions d’hectàrees (Mha) de conreu, de les quals els principals són:  6,2 Mha de pastures, 2,7 Mha d'ordi, 2,3 Mha d'oliveres, 2,2 Mha de guaret, 0,7 Mha de vinya i 0,6 Mha de fruits secs. Tots ells d’escàs valor afegit, excepte les oliveres i la vinya.

Les dades publicades a l’informe procedeixen, per un costat, de la base de dades del mateix FEGA amb informació dels perceptors, lloc de residència, naturalesa jurídica i l’import dels ajuts; i, per l’altre, de la base de dades del padró (INE), on hi ha la informació de l’edat i del sexe dels beneficiaris.

En els gràfics que es mostren a l’informe només es refereixen a les persones físiques. No es preveuen els ajuts percebuts per les persones jurídiques (cooperatives, societats agràries de transformació, comunitats de béns, societats limitades o anònimes o altres formes mercantils).

L’any 2019 les ajudes de la PAC a tot l’Estat espanyol (ajuts directes més desenvolupament rural) van tenir un import total de 6.815 M€, dels quals 4.264 M€ (62,6%) van ser per a persones físiques, i 2.551 M€ (37,4%) per a persones jurídiques. 

Pel que fa al nombre de perceptors, el 91,8% van ser persones físiques i només el 8,2% van ser persones jurídiques.

Ajuts directes: fons FEAGA / Ajuts de desenvolupament rural: fons FEADER

Catalunya és la sisena Comunitat en imports d’ajuts a persones físiques, amb un total de 232.979.057 euros i 49.944 perceptors persones físiques, que es reparteixen entre un 73,6% de fons FEAGA i de 26,4% de fons FEADER. A escala estatal, aquest repartiment entre els dos fons és de 83,2% i 16,8%, respectivament. Només a quatre Comunitats, el percentatge dels fons FEADER és superior a Catalunya, que són Múrcia, Galícia, Cantàbria i les Illes Balears. Totes elles amb un import d’ajuts molt inferior a Catalunya. Múrcia, amb 58,6 M€, és la té un import més elevat, que representa només el 20% de Catalunya. Andalusia només dedica 166,4 M€, el 15% del  total dels seus ajuts.

A Catalunya, els ajuts directes, per cada dona que percep ajuts, hi ha dos homes. Però en el tram d’entre 40 i 65 anys trobem que per cada dona que cobra, hi ha 3 homes. I el que crida més l’atenció és que, en el tram de menys de 25 anys, per cada dona que cobra, ho fan 9 homes. Aquí el relleu generacional està clarament en mans dels homes.

En el cas dels ajuts de desenvolupament rural, el percentatge entre homes i dones es manté més o menys igual que en els ajuts directes. A tot Catalunya, només hi ha 38 dones de menys de 25 anys que cobren ajuts al desenvolupament rural. Hi ha 858 dones més grans de 65 anys que cobren aquests ajuts. Una mostra que les dones no es jubilen mai.

Totes aquestes conclusions les podeu veure en aquesta visualització de les dades que hem preparat, amb les dades dels quadres que acompanyen els gràfics de l’informe del FEGA a què ens anem referint en aquest article.

Quadre 1. Les dades de l’informe FEGA d’ajuts directes i Desenvolupament rural 2019

Punts a destacar de les dades pel que fa a tot l’Estat

Primer de tot, que els ajuts directes tenen un import de 3.550 M€ i representen més del 83% dels ajuts de la PAC de l’any 2019.

Que els homes reben el 64% dels ajuts. I que el 58% del total de l’import de les ajudes, el perceben el tram d’edat entre 40 i 65 anys (homes i dones), que són el 55% dels perceptors (vegeu quadre). 

Si ens referim només als fons FEAGA (ajuts directes), els homes representen el 63%, i que el tram d’edat entre 40 i 65 anys (homes i dones), reben el 59% dels imports dels ajuts, mentre que en són el 53% dels perceptors.

En el cas dels ajuts directes, la proporció de beneficiaris d’homes supera el de dones, excepte a Galícia i Astúries, on les dones representen el 55% i 52%, respectivament.

El tram d’edat entre 40 i 65 anys és on es troben els imports totals dels ajuts directes (FEAGA) més elevats a totes les Comunitats Autònomes. Però no pel que fa a l’edat dels perceptors, on el tram de més de 65 anys és el més nombrós al País Valencià (vegeu quadre 2) i a les Illes Balears, amb el 49% i 46%, respectivament. Molt diferent del que passa a Castella i Lleó, on el 67% dels imports són del tram d’edat entre 40 i 65 anys, i representen el 59% dels perceptors (vegeu quadre 3).

Quadre 2. Dades ajuts directes del País Valencià

Quadre 3. Dades ajuts directes de Castella i Lleó

És remarcable que no arriba a l’1% del total dels imports dels ajuts directes (48,7 M€) el que cobren els joves menors de 25 anys (vegeu quadre 4), i que, comptant els menors de 40 anys, el percentatge s’enfila al 14%. Pel que fa als perceptors, els menors de 25 anys, no arriben a l’1%, i amb els de menys de 40 anys, superen per poc el 9% dels perceptors.

Quadre 4. Imports percebuts pels joves menors de 25 anys.

També volem destacar la distribució, per Comunitat, dels imports d’ajuts directes percebuts pels trams de més de 65 anys. Andalusia representa més d’una tercera part amb 368 M€ dels 937 M€ del total d’aquest tram (vegeu quadre 5).

Quadre 5: Distribució per CA dels imports del tram d’edat més gran de 65 anys

Pel que fa als fons FEADER de desenvolupament rural, resulta sorprenent que els majors de 65% rebin més del 10% dels ajuts, mentre que els menors de 25 anys només rebin poc més del 6%. I pel que fa als perceptors, els majors de 65 anys representin prop del 20% i els menors de 40 anys el 16% dels perceptors.

Pel que fa al sexe, els fons FEADER a Galícia i a Astúries estan igualats entre nombre de perceptors, lleugerament a favor dels homes sobre les dones, al revés del que passa amb els fons FEAGA.

Us animem a filtrar els gràfics de la visualització que hem preparat. Si al gràfic de les barres cliqueu sobre una CA, els gràfics del damunt uns mostraran les dades  d’aquella CA. I a l’inrevés, si cliqueu damunt les barres dels gràfics dels trams i dels sexes, us mostraran com es distribueixen entre les Comunitats. També podeu clicar un segon filtre clicant un segon cop, mantenint pitjada la tecla de majúscules.
Comentaris