Les noves tecnologies digitals en el sector agrari (I)

Escrit per Josep Adroher Carbó

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, en endavant TIC, són presents a tots els sectors econòmics, ja que permeten una millora contínua de processos a través d’avenços tècnics pel que fa al processament de la informació.  La societat ha sigut capaç d’evolucionar al llarg de les diverses revolucions industrials gràcies a la tecnologia, la qual ha ocasionat canvis econòmics, demogràfics, climàtics, i socioculturals. 

En l’actualitat i dins del context de la globalització, les TIC es troben emmarcades dins dels conceptes de Big Data i Internet of Things (IoT), l’objectiu dels quals és captar les dades i processar-les per tal convertir la informació en resultats, és a dir, indicadors útils per prendre decisions o gestionar processos a temps real. 

La tecnologia aplicada al sector agroalimentari

Fent un símil amb les revolucions industrials dels últims segles, el sector agroalimentari ha anat progressant gràcies als esdeveniments històrics, com la màquina de vapor (agricultura 1.0), l’electricitat (agricultura 2.0), la informàtica-robòtica (agricultura 3.0) fins a l’actual revolució de les dades i interconnexió de màquines i sistemes (agricultura 4.0). 

Així doncs, queda palès que el sector agroalimentari es troba immers en un procés de transformació digital, concepte àmpliament conegut com agricultura de precisió, agricultura intel·ligent, agricultura 4.0, agròtica, etc.  

A escala de cadena alimentària, la tecnologia està més desenvolupada a la baula industrial i la distribució en comparació amb el sector productor degut a l’elevada atomització en pimes petites i la complexitat inherent en relació a la implantació de la tecnologia a camp (processos naturals i sotmesos a variables climàtiques i externes).  

Atès la importància i l’enorme repte del sector agroalimentari a l’hora de proveir aliments a la societat eficientment i respectant el medi ambient, des de les Administracions s’està impulsant polítiques destinades a la transformació digital per tal de millorar la competitivitat del propi sector:

- A escala europea, la futura PAC post-2020 preveu un objectiu transversal basat en el coneixement, la digitalització i la innovació com a motors de la modernització del sector. ENLLAÇ document

- A escala estatal, el Ministeri d’Agricultura ha aprovat recentment una “Estratègia de Digitalització del Sector Agroalimentari", per tal de reduir la bretxa digital del món rural versus l’urbà, millorar la connectivitat i fomentar l’ús de dades i afavorir el desenvolupament empresarial emprant les noves tecnologies. ENLLAÇ document 

- A escala catalana, el Departament d’Agricultura és de les administracions pioneres en posar a disposició dels ciutadans dades del sector agroalimentari, de les quals una bona part s’originen dels ajuts de la PAC. ENLLAÇ informació

Aplicacions en el sector agrari i agroalimentari

A continuació, s’agrupen les principals tendències/conceptes en l’àmbit de la tecnologia aplicada al sector agroalimentari: 

- Internet of Things: terme genèric que es basa en connectar objectes i/o màquines a Internet per executar dades i processos a temps real. Exemple: sistema de reg automàtic connectat a sondes d’humitat.

- Big data: concepte que comprèn l’organització de dades i el seu tractament de forma contínua per tal de generar informació útil. Exemple: anàlisis de dades basats en mesures a camp sobre l’evolució del calibre dels fruits per fer prediccions de collita. 

- Teledetecció: tècnica que permet obtenir imatges reals o índexs de creixement vegetatiu d’una superfície (a escala local o regional) a partir de drons i/o avionetes i/o satèl·lits. Exemple: imatges del satèl·lit europeu Sentinel-2 per valorar el grau d’infecció d’una plaga. 

- Robots i intel·ligència artificial: es podria definir com la intel·ligència de les màquines, és a dir, un pas més enllà de la robotització. Es basa en la capacitat d’un robot per interpretar dades externes, per aprendre de les dades i implementar aquestes informacions per realitzar tasques repetitives. 
Exemple 1: tractament d’herbicida amb equip de polvorització intel·ligent que solament tracta la plàntula que detecta com a mala herba. 
Exemple 2: collitadora de fruites automàtica que recull els fruits madurs a través d’uns sistema de reconeixement d’imatge (en fase de prototipatge).

- Biotecnologia i “carn de laboratori”: consisteix en la manipulació a nivell genètic de les plantes per tal d’aconseguir cultius més productius, més sostenibles, més resistents a certes plagues, etc. A curt termini, sorgirà l’agricultura cel·lular o “carn de laboratori”, és a dir, la producció aliments al laboratori a partir de cèl·lules mares d’animals, proteïnes vegetals, clara d’ou, etc. (en fase experimental). 
       
- Realitat augmentada: consisteix en la superposició de senyals/indicacions sobre els elements de visió reals a través d’unes ulleres. Exemple: assistència en remot d’una persona que fa operacions de poda a la finca i instantàniament es projecta la imatge i el so en pantalla a l’oficina, facilitant a una altra persona les tasques de supervisió.

- Blockchain: es basa en una cadena de blocs que facilita l’intercanvi segur d’informació al llarg de la cadena agroalimentària i a temps real. Exemple: garantir la traçabilitat d’alguns aliments a través de codi QR de l’etiqueta dels aliments.

Fi primera part de l’article

Imatge: Drons i mapes. Font: programa IRTA de la II jornada científica de teledetecció i agricultura de precisió.Comentaris