Les dades obertes i l'augment del blat de moro transgènic a l’estat espanyol

Escrit per Carles Folch
El BIGDATA, és el nom que es refereix a la gestió de la gran quantitat (immensa) de dades que les tecnologies de la informació extreuen cada dia de la nostra activitat. I l’agricultura té la necessitat i la possibilitat de gestionar les dades que genera amb el seu dia a dia.
La gran quantitat de dades que les Administracions Públiques tenen accessibles als seus webs és molt gran. Les estadístiques de l’activitat agrària és un exemple de dades: de producció, de superfície, de comercialització, de preus, etc. Tot i que aquestes dades són fàcilment consultables pels experts, moltes vegades, pel format en que s’ofereixen, no se’ls pot treure tot el suc possible en serveis per a l’activitat agrària: preus de mercat, quadern de camp, varietats vegetals, etc.
Però a més del format, que és qüestió de temps que això millori, el preocupant és la qualitat de les dades i si aquestes reflecteixen la realitat o només són el resum estadístic d’unes declaracions que no es controla la seva veracitat, o que cal una interpretació per poder-les relacionar amb altres informacions.
I voldria exposar un exemple d’això que dic de la qualitat de les dades que publiquen les Administracions als seus webs.
Panís - Foto Manel Zaera
Blat de moro sembrat a l’estat espanyol
Les dades de sembra de blat de moro 2017 que ha publicat recentement el Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA) mostren un descens de 5.000 ha en la utilització de varietats OGM en relació a l’any 2016. En el conjunt de l’estat, l’any 2017 s’han sembrat 124.227 ha.
Aragó, Catalunya i Extremadura estan al capdavant en la sembra d’aquestes varietats de panís des de l’any 2009. I aquest any 2017, Aragó ha incrementat la superfície poc més de 3.000 ha respecte l’any 2016. I Catalunya i Extremadura han reduït la superfície en 2.500 ha i 1.500 ha respectivament.
A la resta de Comunitats Autònomes, a l’any 2017 s’han sembrat menys hectàrees que l’any 2016. Al País Basc i Cantabria, aquest any no s’han utilitzat aquest tipus de llavor. Senyalar que per primer cop, aquest any s’han sembrat varietats d’OGM de panís a les Illes Canàries.
Fa pocs dies el Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) ha donat l’avançament de superfícies del règim d’ajudes directes a superfícies, que indiquen que aquest any 2017 s’han sembrat un total de 344.593 ha de blat de moro a tot l’estat espanyol, que rebran ajudes de la PAC. (quadre de les dades)
Castella i Lleó, Aragó i Extremadura són les que tenen més superfície sembrada de panís amb un total de 98.254 ha, 71.760 ha i 45.914 ha respectivament. Que representen prop del 63 % del total de l’estat.
En relació a l’any.2016, al conjunt de l’estat s’han sembrat 58.000 ha menys, o el que és el mateix hi ha hagut un descens del 14%. Destacar que mentre Galicia l’any 2016 era la tercera del ranquing, amb 62.534,67 ha, aquest any ha sembrat una tercera part, 24.270,74 ha.
Taula 1. Superfícies totals sembrades de blat de moro i sembrades amb OGM


Elaboració pròpia. Font MAPAMA i FEGA 2017

La relació del blat de moro sembrat en el conjunt de cereals

De blat de moro, segons les dades del FEGA, l’any 2017 s’han sembrat 344.593,16 ha, el 5,7% del total de cereals sembrats a l’estat. Mentre en regadiu és el segon conreu sembrat amb 308.937,02 ha, per darrera l’ordi amb 329.445,01 ha. En secà va per darrera de l’ordi (2.260.282,82 ha), el blat tou (1.432.423,97 ha) i la civada (607.268,61 ha).
Taula 2. Superfícies sembrades de cereals a tots l’estat espanyol el 2017.
Elaboració pròpia. Font FEGA 2017
Qualitat de les dades publicades
Comparant les dades de sembres d’OGM i les de les superfícies sembrades que fa públiques el FEGA i que reben ajudes de la PAC, s’observa que en el conjunt de l’estat, una tercera part del blat de moro que s’utilitza és transgènic. I que a Catalunya i l’Aragó és on s'utilitza més aquest tipus de llavor.
El que sorprèn d’aquestes dades és que a Catalunya el blat de moro és més del 100% transgènic.
Segurament aquestes dades de superfície sembrades de blat de moro transgènic requereixen una interpretació o bé les Administracions públiques, en aquest cas el MAPAMA hauria d’explicar més bé l’origen de les dades que publica.
Nota: les dades obertes del quadre del FEGA les teniu disponibles a FEGA_avance_superficies_2017 [xlsx] i les dades d’utilització de llavor OGM a MAPAMA_siembras_OGM_ES [xlsx]

Comentaris