Cooperatives rurals versus agràries

escrit per Ricard Estrada i Arimon
El Parlament de Catalunya ha elaborat, aprovat i publicat la nova llei 12/2015, de 9 de juliol, de Cooperatives. L’economia social està de moda, tot i que ha de conviure amb l’economia global i les teories keynesianes, de les empreses globals i els paradisos fiscals.

Cooperativa Falset Marçà https://flic.kr/p/bAkDE9 foto: Montse Picas (CC BY-ND 2.0)
La inspiració ideològica (social) de la cooperació es basa en set principis de l’Aliança Cooperativa Internacional (AIC):
1r. Adhesió voluntària;  
2n. Gestió democràtica per part dels socis;
3r. Participació econòmica dels socis;
4t. Autonomia i independència;
5è. Educació, formació i informació;
6è. Cooperació entre cooperatives;
7è. Interès per la comunitat.
La Generalitat ha promulgat lleis sobre aquesta matèria, els anys 1983, 2002 i el 2015, amb l’objectiu d’adaptar aquest model d’empresa a les circumstàncies del moment.
Algunes de les novetats rellevants de la llei del 2015
- Pel que fa al nom, s’obliga que la denominació inclogui el terme societat cooperativa catalana (SCC o SCoopC) i les cooperatives  que disposin de secció de crèdit han d’afegir l’expressió i secció de crèdit. (art. 4)
- Pel que fa al nombre mínim de membres d’una cooperativa és de dues persones. (art. 12).
- Pel que fa a la tramitació de Registre s’autoritza un procediment de constitució exprés. (art.  20)
- Pel que fa als socis, s’incrementa el concepte amb persones jurídiques públiques, privades i comunitats de béns i les persones físiques en: soci comú, de treball, col·laborador i temporal. (art. 22)
- Pel que fa a les cooperatives de primer grau es classifiquen entre altres les agràries (art. 110) i es crea una nova classe les cooperatives Integrals (art. 136).
- Pel que fa a les tecnologies de comunicació, es regulen les reunions de l’assemblea general  per  videoconferència, així com l’emissió del vot. Sempre que ho prevegin els estatuts. (art. 7, 8, 9 i 46)
- Pel que fa al desemborsament del capital social (mínim 3.000€) haurà d’estar desemborsat. (art. 70). En el moment de formalitzar la subscripció els socis han de desemborsar almenys el 25% de llur aportació. (art. 71-2)
- Pel que fa a la imputació de pèrdues, es regulen detalladament les obligacions del soci. (art.82)
- Pel que fa als membres del consell rector, tant poder ser membres les persones físiques com les jurídiques. (art. 55)
- Pel que fa al conflicte d’interessos, es detalla fins a quart grau de consanguinitat o segon grau d’afinitat, excepte si es tracta de relacions  pròpies de la condició de soci. (art.64)
La cooperativa integral
Què és la cooperativa integral? Una cooperativa integral, segons la pàgina web de la Cooperativa Integral catalana, és “una eina per construir contrapoder des de la base, partint de l’autogestió, l’autoorganització i la democràcia directa, i que ens permet transitar de l’estat actual de dependència de les estructures del sistema, cap a un escenari de llibertat amb plena consciència, lliure d’autoritat, i on tothom pugui desenvolupar-se en igualtat de condicions i d’oportunitats”.  
La llei de Cooperatives de Catalunya la defineix d’aquesta manera: “la cooperativa de primer grau que té per objecte activitats econòmiques o socials pròpies de diferents cooperatives o les de l’article 109.2.” (art. 136.1)
El mateix article 136.1 segueix dient: “Si la cooperativa integral té producció agrària i la resta d’activitats econòmiques, serveis o activitats empresarials estan adreçades a la promoció i millora del medi rural, la cooperativa pot adoptar la denominació de cooperativa rural”.  
L’apartat 2 de l’article 136 diu: “Les diverses activitats dutes a terme per una cooperativa integral o rural han de tenir les característiques i complir les obligacions essencials i els requisits fixats per a les cooperatives de les classes corresponents” i l’apartat 4 de mateix article 136 diu: “En els òrgans socials de les cooperatives integrals hi ha d'haver sempre una representació de les diferents activitats dutes a terme per la cooperativa”.
La cooperativa rural
D’acord amb el que diu la llei de cooperatives, la cooperativa rural és una variant específica de la cooperativa integral, però per aquesta activitats la llei especifica i concreta en l’article 136.3 el següent: “Els estatuts de les cooperatives integrals o rurals n'han de determinar: a) Per a cadascuna de les activitats econòmiques o socials, els drets i les obligacions, tant polítics com econòmics, per als diferents tipus de socis. b) Els criteris de relació proporcional entre els socis de cadascuna de les activitats econòmiques o socials pel que fa als drets i les obligacions socials, tant polítics com econòmics. c) Potestativament, l'atribució d'un vot plural o fraccionat, en la mesura que això sigui necessari per a mantenir les proporcions que, pel que fa al dret de vot a l'assemblea general, hagin establert per als socis de cada activitat econòmica.
La recerca per elaborar aquest article ha portat a posar en valor el sentiment que des del sector cooperatiu agrari es valora aquesta aportació jurídica, potser val la pena transcriure les paraules del Sr. Xavier Pié, vicepresident de la FCAC (Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya), quan explica que “l’objectiu de la cooperativa rural és fomentar l’activitat econòmica en el territori i donar un nou ús als patrimonis preexistents de les cooperatives agràries. Podrem recuperar i aprofitar estructures que actualment estaven desaprofitades per garantir un millor benestar a la població rural” (comunicat de premsa de la FCAC, 18 juny 2015).  
Versus
Aquesta llei persegueix al meu entendre un objectiu bo. Un atreviment jurídic barrejat, en un entorn de renovació de pensaments econòmics i socials, que avui estan en ebullició gràcies a les pertorbacions de la societat vulnerada i les noves generacions aspirant a una millora del benestar superior.
El sector rural viu, sempre observat i aspirant, també ho veu d’aquesta manera, però s’ha mogut per a defensar els interessos propis que són interessos col·lectius –comuns-.  Ho ha treballat amb els diputats del Parlament de Catalunya, i aquests han escoltat la seva veu i han introduït en el text legal els nous interessos propis i comuns. Per tant, ara comença una nova etapa per als socis físics o jurídics, públics o privats de les societats cooperatives catalanes. Que tot sigui en benefici de tots.

Comentaris

Carles! ha dit…
Molt interessant! Tant pel sector primari com pel terciari. Cal engegar iniciatives fermes de cooparativisme per ser més autosoficients.
Comencem?