Propostes de la Comissió per aconseguir uns preus alimentaris més baixos i competitius a Europa

(Document Number: IP/08/1931 Date: 10/12/2008
La Comissió Europea ha arribat a un acord sobre una Comunicació encaminada a millorar el funcionament de la cadena alimentària i reduir els preus de consum.
Encara que els preus dels aliments han experimentat un descens considerable des dels nivells rècord assolits a començaments d'any, les causes subjacents de l'augment dels preus dels productes agrícoles bàsics a mitjà termini -restriccions normatives, insuficient competència i especulació, entre d'altres- no han desaparegut i és precís abordar-les.
«L'augment dels preus dels aliments ha suposat prop d'un terç de la inflació total registrada entre agost de 2007 i juliol de 2008, que ha afectat especialment les llars amb ingressos modestos. En la situació de desacceleració econòmica actual és molt important deixar clar que en afirmar que es farà davant les rigideses i altres factors que impedeixen el bon funcionament dels mercats s'està parlant seriosament. Amb això no sol s'aconseguiran uns preus de consum més competitius i sense distorsions, sinó que a més es protegirà el poder adquisitiu dels ciutadans més vulnerables i s'afavorirà la creació de llocs de treball», ha assenyalat Joaquín Almunia, Comissari d'Assumptes Econòmics i Monetaris.

«La política agrícola exerceix una funció decisiva per garantir al consumidor aliments a preus assequibles. Gràcies a les modificacions que comporta la revisió de la PAC, els agricultors podran respondre millor als senyals del mercat. Confio que un acord equilibrat en la Ronda de Doha de negociacions comercials mundials ens permeti eliminar algunes de les restriccions a què s’enfronta el comerç internacional de productes alimentaris», ha afermat Mariann Fischer Boel, Comissària de Agricultura i desenvolupament Rural.

La Comunicació que es presenta avui proposa solucions per millorar el funcionament de la cadena alimentària a Europa i aconseguir de manera permanent preus competitius per a les llars europees. La Comunicació és fruit de la petició que el Consell Europeu va fer el juny perquè s'investiguessin les causes dels forts augments dels preus dels aliments després de l'alça, més acusada, fins i tot experimentada pels preus de les matèries primeres.

Les propostes de la Comissió són les següents:

Promoure la competitivitat de la cadena alimentària per enfortir la seva resistència a les commocions causades pels preus mundials. El Grup d'Alt Nivell sobre Competitivitat de la Indústria Agroalimentària presentarà recomanacions a començaments de 2009.

Vetllar pel compliment estricte i coherent de la competència a escala nacional i comunitària per mediació de la Xarxa Europea de Competència, fent atenció a les pràctiques i restriccions que són especialment danyoses.Examinar les normes que puguin resultar restrictives a escala nacional o comunitària. És precís inspeccionar i eliminar, quan procedeixi, les normes que restringeixin l'entrada als mercats, sense perdre de vista els objectius mediambientals i socials que es persegueixin amb elles. Això s'aconseguirà en el context del control dels mercats minoristes i de la transposició de la Directiva sobre els serveis. Les normes que limitin la competència dels preus s'hauran d'examinar a escala nacional.

Caldrà examinar també els pagaments endarrerits efectuats pels detallistes o les comissions que exigeixin els productors per les ofertes promocionals quan aquelles siguin excessives. Així mateix poden efectuar-se consultes a escala nacional sobre la normativa d'horaris comercials.

Els consumidors han de poder comparar millor els preus. Es posarà en marxa un mecanisme europeu de seguiment permanent dels preus.La Comissió estudiarà junt amb els reguladors dels mercats de productes bàsics la manera d'evitar l'excessiva volatilitat als mercats, que no beneficia ni els productors ni els consumidors.

És precís redoblar els esforços per equilibrar de nou l'oferta i la demanda d'aliments a escala mundial, estimular la investigació agrària i obrir els mercats internacionals.Encara que els preus dels productes bàsics han experimentat un fort descens, és probable que els preus es mantinguin alts a mitjà termini a causa de factors estructurals com el creixement de la demanda mundial.

L'alça dels preus que es registra des de 2006 ha anat acompanyada d'un augment de les inversions en productes derivats afins. La brusca sortida d'inversions dels mercats de futurs que s'ha produït recentment pot ser indicativa de l'explosió d'una bombolla especulativa. Amb tot, la volatilitat continua sent causa de preocupacions.

Els problemes de funcionament de la cadena alimentària, en termes del grau de competència i regulació, han exercit també una funció important. La reacció davant dels canvis experimentada pels preus dels aliments en els Estats membres ha estat molt diferent, senyal que el mercat de l'UE continua estant fragmentat.

La consolidació del mercat ha de redundar en una major eficiència i uns preus més baixos, però no a costa d'empitjorar les condicions de la competència a escala local de manera que vagi en detriment de consumidors i empreses.Segons sembla, hi ha un marge considerable per millorar el funcionament de la cadena alimentària i garantir que la integració i consolidació dels sectors vagi acompanyada d'una millora de la competitivitat i una reducció de preus, així com d'una major opció de productes alimentaris.

Fomentar una política comercial oberta portant a bon terme la Ronda de Doha de negociacions comercials de l'OMC sens dubte serà beneficiós per a tots, inclosos els països en desenvolupament que més sofreixen amb els preus elevats. Amb l'acord assolit sobre la revisió de la PAC, l'UE ha fet uns passos decisius per ajudar els agricultors a reaccionar millor davant dels senyals del mercat i aprofitar noves oportunitats, proporcionant alhora una xarxa de seguretat moderna per a les crisis de mercat genuïnes.

Antecedents.
En la Cimera celebrada el juny es van encomanar a la Comissió les tasques següents: efectuar un millor seguiment de l’evolució dels preus dels productes agrícoles bàsics i dels aliments; analitzar els efectes de l’especulació en els preus dels productes agrícoles bàsics, i investigar el funcionament de la cadena alimentària.El text íntegre de la Comunicació pot consultar-se en:

Comentaris