Tecnologies emergents? Són faves comptades

Aquest article es basa en el Treball de Final de Grau (TFG) de Ciència i Tecnologia dels Aliments de la Universitat de Barcelona (UB)

Escrit per Alba Graells i Roca

Cada any es produeixen molts casos de frau en el sistema agroalimentari i això, d’una manera o d’una altra, acaba afeblint la confiança dels consumidors cap als productes alimentaris. Així mateix, a més de minvar la credibilitat davant la ciutadania, el frau afecta de ple la seguretat dels aliments. Segons l’Organització Mundial de la Salut, una de cada deu persones pateix alguna malaltia de transmissió alimentària al llarg de la seva vida. I aquesta dada fa qüestionar la seguretat en el sector. Com podem augmentar la confiança del consumidor envers els aliments i al mateix temps garantir-ne la seguretat? 


Una possible via és adoptant un sistema de traçabilitat que permeti conèixer tots els passos i/o les manipulacions d’un aliment des de la granja fins a la taula. I, a més a més, que aquesta informació de traçabilitat sigui certa i immodificable. Tot això és possible si ens ajudem de tecnologies emergents com blockchain (cadena de blocs), per certificar-ne la traçabilitat, i també de la tècnica espectroscòpica NIR d’anàlisi de qualitat dels aliments, que garanteix que la informació registrada a la cadena de blocs sigui certa. 

La tecnologia blockchain actua com un llibre de dimensió mundial per emmagatzemar informació i dades que, un cop introduïdes, són immodificables. Des dels registres dels productors dels aliments fins al consumidor final, totes les transaccions dels aliments fetes entre operadors, així com també les seves condicions de conservació i manipulació, queden registrades com a cadenes de blocs vinculades entre si. Aquesta gran xarxa proveeix de les còpies de totes les operacions a qui ho consulti i, per tant, n’assegura la veracitat.

Fet i fet, la tecnologia blockchain és una aposta de futur per a la traçabilitat dels productes i per al control de la cadena alimentària. I, com dèiem, combina prou bé amb altres tècniques analítiques, com l’espectroscòpica NIR, que ajuden a certificar que les dades registrades a blockchain siguin veraces i segures.

Així, doncs, l’aplicació d’aquestes tècniques en l’àmbit alimentari és clau per evitar el frau en el sector agroalimentari. I, encara més: suposarà el canvi efectiu cap un model basat en la seguretat alimentària, la transparència i, alhora, que té molt en compte el consumidor. 

Imatge: Xtec


Comentaris