Una bona manera de començar

Liras al lector del mes afectat en lo art de Agricultura
Si de la Agricultura
vols donar documents als teus infants
llig aquesta escriptura
que ab frases elegants
descobre los secrets mes importants.

Noy ha cosa ninguna
que no la amostre alli à la pagesia
los cursos de la Lluna
la sabia Estrologia
y lo demes quel Sol engendra y cria.

Assi lo sabi y prudent
trobara mis secrets marauellosos
y la grossera gent
documents profitosos
pera ferse mes richs y poderosos.

No vulles fer agraui
al treball que ha pres en amostrar
al ignorant y al saui
lo temps pera sembrar
plantar les ortalices y empeltar.

Si eres discret estima
aquesta Agricultura, aquest tresor
que es dels llibres la prima
que pera mes decor
mereix estar escrit ab lletras de or.

Decima de vn gran amich del Autor molt curios
Qvanto la tierra perdio
por aquel primer pecado
dexando el dichoso estado
en que tan bello se dio.
El arte lo restaurò
y por su mayor belleza
Agustin con tal destreza
las escriues y las resuelues
que al primer estado buelues
la madre naturaleza.

Sonet, del mateix Agricultor
En aquesta Agriculta
tant fra Agusti se es mirat
que à tot lo mon ha deixat
enuejos de la escriptura.

Es lo estil tan peregri
que dona à molts que imitar
mes, ningu lo podra alcançar
que noy ha passar de assi

Y tal sa doctrina es
escrita ab tan gran primor
que en les coses de llauror
ya nos pot escriure mes.

Los pensaments mes altius
llegintla se han de humiliar
perque aquest llibre es la mar
de hont hixen los demes rius.

Sonet de vn gran amich del Autor. (.?.)
Socorro dona lart y perficiona
à las obras que empren naturaleza
creixent va de contino sa belleza
y de diuersas plantas la corona.

Alegre vista, gust, y salut dona
y admiracio del home la destreza
los elements apuran sa grandeza
y alegre el Sol la fruyta perficiona.

O dichos Agusti, que de la terra
has treta la virtut y de la Esphera
celeste, los efectes que enriquexen.

Los camps, valls, y la mes alta serra
de justas alabanças la primera
tes obras y vigilias la mereixen. [Fol. 4r]Molt Illustre Senyor Don Fra Onofre de Copons
Batlliv de Mallorca y Comanador de la Comanda de Granyena, y de la Comanda Magistral del Masdèu, de la Religio del Hospital de S. Iuan de Ierusalem

Comentaris

Banc dels Aliments ha dit…
Per a mi, lo millor és aquest verset.

No vulles fer agravi
al treball que ha pres en mostrar
al ignorant y al savi
lo temps per a sembrar
plantar les hortalices y empeltar.